Regulamin

§1 Definicje

Terminy pojawiające się w regulaminie oznaczają:

Adres e-mail (Mail) – adres poczty elektronicznej, który umożliwia porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

Adres reklamacyjny – IceBreaker Anna Barbarska, ul. Herbu Szreniawa 11/34, 02-972 Warszawa;

Cennik dostaw – znajduje się pod adresem https://teacherscorner.pl/wysylka/; stanowi zestawienie dostępnych rodzajów dostaw i ich kosztów;

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa;

Formularz rejestracyjny formularz wypełniony przez Klienta w procesie rejestracji Konta Klienta na stronie teacherscorner.pl;

Formularz zamówienia – skrypt będący częścią platformy teacherscorner.pl, który służy do złożenia Zamówienia przez Klienta;

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Kod promocyjny – bonus udzielany Klientowi wyrażony procentowo lub wartościowo; bonus może zostać również wyrażony w formie darmowej przesyłki lub darmowego dodatku do złożonego zamówienia;

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto Klienta (Konto) – zbiór funkcjonalności systemu udostępniony przez Usługodawcę Klientowi. Za pośrednictwem Konta Klient uzyskuje dostęp do wybranych Usług, które nie są dostępne dla niezalogowanych Klientów. Konto prowadzone jest pod unikalnym identyfikatorem (Mail), chronionym hasłem dostępu (Hasło).

Koszyk – lista produktów sporządzona przez Kupującego z oferowanych w sklepie produktów na podstawie jego własnych wyborów;

Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient;

Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w Zamówieniu przez Kupującego;

Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie;

Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem https://teacherscorner.pl/platnosci/;

Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Usługodawcy jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka);

Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy;

Przedmiot świadczenia – Przedmiot umowy;

Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego teacherscorner.pl;

Rejestracja – procedura zakładania indywidualnego Konta przez Klienta;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem;

Towar produkty oferowane Klientowi przez Usługodawcę za pośrednictwem platformy pod adresem teacherscorner.pl;

Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego teacherscorner.pl;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta w oparciu o niniejszy Regulamin, polegające na zapewnieniu możliwości korzystania z szeregu funkcjonalności w ramach serwisu techerscorner.pl, w szczególności na sprzedaży Klientom Towarów będących w aktualnej ofercie handlowej teacherscorner.pl;

Usługodawca – IceBreaker Anna Barbarska, NIP 1250997940, REGON 146559553, ul. Herbu Szreniawą 11/34, 02972 Warszawa; tel. 602401908

Wada – zarówno Wada fizyczna jak i Wada prawna;

Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności, jeśli rzecz:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Usługodawca zapewnił Kupującego;
 • nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Usługodawcę przy zawarciu umowy, a Usługodawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została wydana Kupującemu w stanie niezupełnym;
 • nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Usługodawca zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedawana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu;

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie:

 • rodzaj i ilość produktów;
 • rodzaj dostawy;
 • rodzaj płatności;
 • miejsce wydania rzeczy;
 • dane Kupującego;

zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Usługodawcą. 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.teacherscorner.pl prowadzony jest przez Usługodawcę.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Kupującego z serwisu teacherscorner.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w artykule 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania Rejestracji i korzystania z Konta w ramach serwisu teacherscorner.pl;
  2. warunki i zasady składania przez Kupującego Zamówień;
  3. zasady zawierania Umów sprzedaży Towarów.
 5. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania zapisów i postanowień zawartych w Regulaminie.
 6. Korzystanie z serwisu teacherscorner.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowsze, z włączoną obsługa języka Java script, akceptująca pliki typu „cookies”;
  2. łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s;
 7. Umowa pomiędzy Kupującym oraz Usługodawcą zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
 8. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Usługodawca jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać towary wolne od wad.
 10. Wszystkie ceny podawane przez Usługodawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które określone są w Cenniku Dostaw dostępnym na stronie Wysyłka.
 11. Usługodawca nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu artykułu 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla Produktów znajdujących się w sklepie.
 12. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy sprzedaży w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany Adres e-mail: zamówienia wraz z informacją o prawie odstąpienia od umowy;
  2. dołączenia do zrealizowanego Zamówienia, wysłanego do Miejsca wydania rzeczy wydrukowanego Dowodu zakupu wraz z informacją o prawie odstąpienia od umowy.
 13. Usługodawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

§3 Rejestracja

 1. Zarejestrowanie się przez Kupującego w ramach teacherscorner.pl, pozwala na:
  1. dokonanie zakupu w teacherscorner.pl;
  2. uzyskanie dostępu do historii dokonanych uprzednio Zamówień Klienta;
  3. zdefiniowanie adresu Miejsca wydania rzeczy i danych do FV VAT;
  4. edycję adresu Miejsca wydania rzeczy i danych do FV VAT;
  5. zapisanie do newslettera;
  6. powiązanie konta z mediami społecznościowymi.
 2. W celu dokonania Rejestracji Kupujący musi podać swoje dane osobowe, poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie teacherscorner.pl oraz akceptację Regulaminu i potwierdzenie Rejestracji.
 3. Podczas procesu Rejestracji Kupujący podaje Adres e-mail, Login i Hasło. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma możliwość swobodnego wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Serwisie teacherscorner.pl.
 4. Zatwierdzenie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oświadczenia, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz że Kupujący jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi.
 5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Kupującego.

§4 Zawarcie umowy i jej realizacja

 1. Zamówienia można składać w sklepie https://teacherscorner.pl/ 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia Zamówienia, Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. zalogowanie do osobistego konta powstałego w procesie Rejestracji;
  2. dodanie do Koszyka wybranych przez siebie produktów;
  3. wybór sposobu dostawy;
  4. wybór sposobu płatności;
  5. wybór miejsca wydania rzeczy;
  6. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 3. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Usługodawcy, co powinno nastąpić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, chyba że Kupujący nie był w stanie spełnić świadczenia nie ze swojej winy i poinformował o tym Usługodawcę.
 4. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę, o czym informuje on Kupującego w terminie do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 5. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie do 14 dni roboczych od momentu złożenia przez Kupującego zamówienia.
 6. Zakupiony przedmiot umowy, wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży, jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego miejsca wydania rzeczy.
 7. Usługodawca realizuje Zamówienie zgodnie z informacjami wskazanymi w Formularzu zamówienia. Odpowiedzialność za niepoprawność danych zamieszczonych w Formularzu ponosi Kupujący.
 8. Usługodawca dostarczy Zamówienie według terminu podanego na etapie składania Zamówienia.
 9. Usługodawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego towaru czas ten może się wydłużyć, jednak nie przekroczy trzydziestu dni od dnia złożenia Zamówienia.
 10. W sytuacji, gdy Usługodawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Kupujący ma prawo wyboru, czy zrealizuje Zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z całego Zamówienia.

§5 Polityka cenowa, rabatowa i dostępność

 1. Wszystkie ceny podane na platformie w domenie teacherscorner.pl przedstawione są w polskich złotych (PLN).
 2. Ceny podane na platformie w domenie teacherscorner.pl uwzględniają rabat ogólnie obowiązujący, który może być różnej wysokości dla różnych Towarów.
 3. Wszelkie upusty, rabaty, promocje naliczane są od cen katalogowych obowiązujących na platformie w domenie teacherscorner.pl, chyba że zastrzeżenia danej akcji mówią inaczej.
 4. Wszelkie upusty, rabaty, promocje nie sumują się, chyba, że zastrzeżenia danej akcji mówią inaczej.
 5. Jeśli w chwili składania Zamówienia z wykorzystaniem Kodu Promocyjnego, obowiązuje wyższy upust na poszczególne artykuły niż Kod Promocyjny, udzielony zostanie rabat korzystniejszy dla Kupującego.
 6. Kodem Promocyjnym objęte są artykuły wskazane w opisie danej akcji promocyjnej.
 7. Podana cena, dla każdego z Towarów w chwili Złożenia zamówienia, jest wiążąca i ostateczna.
 8. Ceny Towarów nie uwzględniają kosztów dostawy, które naliczane są oddzielnie.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany cen Towarów;
  2. zmian wysokości kosztów dostawy;
  3. wprowadzania nowych Towarów do oferty;
  4. przeprowadzania akcji promocyjnych i ich odwoływania bez ogłoszenia;
  5. modyfikacji akcji promocyjnych;
  6. wprowadzania wszelkich zmian, mających wpływ na poprawienie funkcjonalności teacherscorner.pl.
 10. Postanowienia punkt 9.1 i 9.2 powyżej nie dotyczą skutecznie złożonych Zamówień. W przypadku skutecznie złożonych Zamówień cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia.
 11. Dostępność podawana na stronie dotyczy jednej sztuki produktu.

§6 Zapłata ceny

 1. Płatności za Zamówienia, w tym cena oraz koszty dostawy, dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w teacherscorner.pl oraz na zasadach określonych przez Usługodawcę.
 2. Narzędzia płatnicze różnią się dla poszczególnych form transportu.
 3. Usługodawca udostępnia następujące narzędzia płatnicze których wyboru dokonuje Kupujący:
  1. Przelew, Przedpłata bankowa na rachunek Usługodawcy – płatność dokonywana po złożeniu Zamówienia na numer konta podany w wiadomości e-mail, dyspozycje przelewu Kupujący składa przez Internet, w banku lub na poczcie; proces księgowania wpłaty trwa do 24 godzin od nadania przelewu w Dni robocze; w przypadku skompletowania przesyłki przed zaksięgowaniem wpłaty, Usługodawca oczekuje na wpływ środków na konto, dopiero wtedy Zamówienie zostanie przekazane do wysyłki; w razie niemożliwości ustalenia numeru Zamówienia do danego Przelewu, Usługodawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a Zamówienie jest anulowane; usługodawca nie honoruje potwierdzeń przelew; w tytule przelewu powinien znajdować się tylko numer Zamówienia; w innym przypadku realizacja Zamówienia może zostać opóźniona;
  2. Przelew elektroniczny za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl;
  3. Zapłata kartą kredytową za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl;
  4. Płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu PayPal.
 4. Operatorem płatności w sklepie teacherscorner.pl jest:
  1. PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935;
  2. PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., z siedzibą pod adresem 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg („firma PayPal”).
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia złożonego w sklepie teacherscorner.pl, jeśli w ciągu 7 dni od chwili złożenia Zamówienia, Zamówienie to nie zostanie opłacone.
 6. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 7. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie, Usługodawca może anulować zamówienie Kupującego, o czym Kupujący zostanie poinformowany. Jeżeli Kupujący zapłacił część ceny Usługodawca zwróci mu całą wpłaconą kwotę.
 8. W razie niepodania w tytule przelewu numeru Zamówienia, Usługodawca podejmuje próby ustalenia numeru Zamówienia, w szczególności podejmuje próbę kontaktu z Kupującym. Jeśli przypisanie wpłaty do numeru zamówienia nie powiedzie się, Usługodawca dokona zwrotu zapłaconej kwoty na konto Zamawiającego.

§7 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Kupującemu przysługuje, na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33-35 Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, na formularzu dostępnym pod adresem www.teacherscorner.pl/zwroty lub w innej pisemnej formie zgodnej z Ustawą o prawach konsumenta.
 4. Usługodawca wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie innej niż pisemna.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia, wraz ze zwracanymi produktami, dokumentu poświadczającego dokonanie zakupu w sklepie teacherscorner.pl
 8. Kupujący odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.
 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu towaru od Kupującego, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeśli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Ustawy o prawach konsumenta.
 11. Usługodawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Kupującemu, zgodnie z art. 38 Usługi o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenie rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§8 Reklamacje

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia Reklamacji w sytuacji, gdy:
  1. otrzymane przez Kupującego zamówienie będzie niekompletne;
  2. otrzymane przez Kupującego zamówienie będzie uszkodzone;
  3. otrzymane przez Kupującego zamówienie będzie zawierało produkty, które nie były uwzględnione na Formularzu zamówienia.
 2. Kupujący może zgłosić chęć złożenia reklamacji do zamówienia w ciągu 30 dni.
 3. Warunkiem uznania reklamacji jest:
  1. przesłanie oryginału lub kopii dokumentu zakupu;
  2. przesłanie zdjęcia przedstawiającego stan zamówienia w chwili jego odbioru.
 4. Niezbędne informacje, które stanowią podstawę reklamacji, mogą zostać przesłane przez Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Usługodawca zobowiązuje się odnieść do roszczenia Kupującego w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia Reklamacji.
 6. O rozpatrzeniu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową.
 7. Jeśli zastrzeżenia do stanu zamówienia nie zostanę zgłoszone przez Kupującego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zamówienia, Usługodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich roszczeń związanych z sytuacjami określonymi w punkcie 1.

§9 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów jest Usługodawca.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony baz danych osobowych zgodnie z RODO.
 3. Zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych przez Usługodawcę zostały opisane w Polityce Prywatności, która znajduje się pod adresem: https://teacherscorner.pl/polityka-prywatnosci/.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.04.2021.
 2. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 3. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin (https://teacherscorner.pl/regulamin/). W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Usługodawcę o wyborze aktualnego Regulaminu jako obowiązującego.
 4. Prawem właściwym dla Umowy pomiędzy Kupującym a Usługodawcą, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach platformy teacherscorner.pl na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie jest prawo polskie.
 5. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sportne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.