Regulamin konkursu Facebook

z dnia 23 sierpnia 2019

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanego dalej Konkursem) jest firma IceBreaker Anna Barbarska z siedzibą przy ulicy Herbu Szreniawa 11/34 02-972 Warszawa.
 2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 3. Administratorem danych udostępnianych przez uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jest jednak niezbędne dla przystąpienia do Konkursu przez Uczestnika. Osobom, które udostępniają swoje dane przysługuje prawo wglądu do tych danych, ich zmiana bądź usunięcie. 
 5. Niniejszy Regulamin określa warunki przystąpienia do Konkursu. 
 6. Konkurs nie został stworzony, administrowany i wspierany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 
 7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/groups/1867685053518469/ zwanej dalej Grupą.
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu (udzielaniem informacji na temat Konkursu) oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator. 

§ 2. Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadające aktywne konto na w serwisie Facebook.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin.
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  1. jest osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. zapoznał się z treścią Regulaminu i dobrowolnie przystępuje do udziału w Konkursie;
  3. akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie;
  4. zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Konkursu oraz przestrzegania Regulaminu Facebook;
  5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  6. posiada aktywne konto w serwisie Facebook.com.
 3. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. Nagroda

 1. W konkursie przewidziano 4 nagrody w postaci egzemplarzy gry „StoryBits” oraz trzy nagrody w postaci dostępu do produktu cyfrowego StoryBits.
 2. Informacja o nagrodzie będzie zawarta w poście Grupie.
 3. Laureatom Konkursu nie przysługuje możliwość wymiany nagrody na równowartość pieniężną lub inną nagrodę.
 4. Laureat nie może przekazać nagrody na rzecz osób trzecich. 
 5. Laureat może zrzec się nagrody, jednak nie przysługuje mu w takiej sytuacji ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. Miejsce, czas i zasady Konkursu

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (Post Konkursowy) na portalu społecznościowym Facebook w grupie Uczę Dorosłych pod adresem https://www.facebook.com/groups/1867685053518469/ 
 2. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia w dniu 9 października 2023  do 13 października do godziny 23:59

§ 5. Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Zadaniem uczestnika konkursu jest opisanie w jaki sposób korzysta lub mógłby korzystać z kart obrazkowych StoryBits w swojej pracy związanej z nauczaniem języków.

§ 6. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

 1. Aby przystąpić do uczestnictwa w Konkursie wymagane jest posiadanie aktywnego konta na portalu społecznościowym Facebook. 
 2. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.
 3. Warunkiem  uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz wykonanie zadań opisanych w § 5. punkt 1. Regulaminu.
 4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wskaże 1 Laureata Konkursu, którego odpowiedź na pytanie konkursowe uzna za najciekawszą.
 5. Laureat Konkursu zostanie wskazany przez Organizatora w komentarzu pod postem konkursowym lub w oddzielnym poście w grupie Uczę Dorosłych. 
 6. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu. 
 7. Warunkiem odebrania Nagrody przez Laureata Konkursu jest nadesłanie w ciągu 48h od ogłoszenia wyników Konkursu, w wiadomości prywatnej na Fanpage’u , następujących danych:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres korespondencyjny;
  3. numer telefonu;
  4. adres mailowy.
 8. Brak kontaktu ze strony Laureata Konkursu w wyznaczonym przez Organizatora terminie lub wysłanie nieprawidłowych danych oznacza utratę przez Laureata prawa do odebrania nagrody. 
 9. Wysłanie nagród przez Organizatora nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od momentu nadesłania przez Laureata danych kontaktowych wskazanych w § 6. punkt 7. Regulaminu.
 10. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów konkursu na koszt Organizatora za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.
 11. Otrzymane nagrody nie mogą zostać wymienione na gotówkę lub inne nagrody. 

§ 7. Zakres odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych, które zostały przekazane przez Uczestników Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, szczególnie jeśli Uczestnik nie podał dokładnego adresu korespondencyjnego lub podał dane, które są nieprawdziwe, niepełne lub nieaktualne. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem polskim. Regulaminem Konkursu lub regulaminem Facebooka. W szczególności uczestników, którzy:
  1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub łamiące regulamin serwisu Facebook, w szczególności zawierające treści obraźliwe niezależnie od ich formy;
  2. biorą udział w Konkursie lub podejmują związane z nim działania poprzez konto/profil, które zostało utworzone niezgodnie z regulaminem Facebooka;
  3. podejmują działania z wykorzystaniem kont osób trzecich;
  4. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  5. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z działaniem łącza internetowego, serwerów, interfejsów, przeglądarek internetowych i portalu Facebook. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stałe lub czasowe zablokowanie strony lub aplikacji przez portal Facebook. 

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora jedynie do celów związanych z prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu odbywającego się w grupie na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/groups/1867685053518469/
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród Laureatom Konkursu.
 3. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w przetwarzane przez Organizatora dane, ich modyfikacji oraz usunięcia. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagane jest posiadanie (poprzez dokonanie rejestracji) konta w serwisie Facebook.  
 4. W momencie usunięcia danych osobowych Uczestnik traci prawo do uczestnictwa w Konkursie. 

§ 9. Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie. W szczególności:
  1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektroniczne lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części a także poszczególnych utworów i baz danych bez pisemnej zgody Administratora;
  2. korzystania z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującym prawem.
 2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora treści przesyłanych przez nich zgłoszeń w artykułach i materiałach promocyjnych na stronach http://mystorybits.com oraz https://teacherscorner.pl i powiązanych z nimi kanałami social media, takich jak:
  1. fanpage w serwisie Facebook
  2. konta w serwisie Instagram
  3. konta w serwisie Youtube

§ 10. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w trakcie trwania Konkursu, nie później niż 14 dni od momentu wydania nagród. 
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie podlega rozpatrzeniu i nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładny opis reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. 
 4. Reklamacja powinna zostać przesłana listownie (list polecony) na adres Organizatora.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane pisemnie w terminie 30 dni. 

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 października 2023 i obowiązuje do dnia 14 października 2023 r.
 2. W kwestiach, które nie zostały uregulowane przedstawionym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa. 
 3. Spory odnoszące się do Konkursu i wynikające z niego będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu. O wszelkich zmianach Uczestnicy będą informowani w Grupie. 

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Organizatora pod adresem: https://teacherscorner.pl/regulamin-konkursu/